De GMR

Beleidsorgaan voor bovenschoolse zaken

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die bovenschools geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen van onze vereniging, zoals vastgelegd in het GMR reglement. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  •  De hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid
  •  Mobiliteit
  •  Functiemix
  •  Ziekte en verzuim
  •  Passend Onderwijs
  •  Krimp en de toekomst van de scholen
     

Advies- en instemmingsbevoegdheid

Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de geledingen, bijvoorbeeld ouders en personeel, zoals vastgelegd in het GMR reglement. Ook kent de GMR het recht van initiatief.
 

Iedere school is vertegenwoordigd

In de GMR is iedere school vertegenwoordigd met één lid uit de oudergeleding  en één lid van de personeelsgeleding. Een van de geledingen is aanwezig op de vergadering. Er wordt dus met 10 personen vergaderd, waarbij naar een evenredige verdeling wordt gestreefd. De leden stemmen zonder ruggenspraak, maar kunnen in voorkomende gevallen wel besluiten hun achterban te raadplegen.
 

Openbare vergaderingen

De GMR vergadert vijf à zes keer per jaar. De vergaderingen worden voor een belangrijk deel bepaald door het bestuderen en beoordelen van de stukken, aangedragen door het bestuur. Deze stukken worden ter vergadering toegelicht door de algemeen directeur. De vergaderingen zijn openbaar. Een gast kan niet actief deelnemen aan de vergadering.

Klik hier voor het jaarverslag 2015 - 2016.