Bestuur

Centraal bestuur

Elke school van de vereniging heeft een schoolkring, die bij voorkeur één lid afvaardigt naar het centrale bestuur. Ook niet-school gebonden leden hebben zitting in het bestuur. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen: de algemene directeur ontwikkelt beleid met ondersteuning van de schooldirecteuren en onder eindverantwoordelijkheid aan het bestuur. Daarnaast stuurt hij de schooldirecteuren aan die het beleid vormgeven op de verschillende basisscholen.
 

Ledenraad

De ledenraad vergroot de betrokkenheid van de ‘ouderleden’. Het is een klankbordgroep voor het bestuur waar het gaat over het bovenschoolse- en verenigingsbeleid. Twee vertegenwoordigers van elke schoolkring hebben zitting in de raad die zowel op eigen initiatief als op verzoek van het bestuur bij elkaar kan komen. De raad is in ieder geval aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering.
 

Medezeggenschap op de scholen

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om op democratische wijze ouders en personeel inspraak te geven op school. Een MR op school is wettelijk verplicht en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Ouders kunnen alleen zitting nemen in de MR als ze de statuten van de vereniging (VPCBO) onderschrijven.

De rechten en plichten van de MR staan in ‘de wet medezeggenschap op scholen’. Zaken waarvoor de MR een instemming- of adviesbevoegdheid heeft, zijn bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van het schoolplan, de formatie, het vakantierooster en andere beleidsmatige zaken.
Aan de hand van het ‘werkplan schoolkring & medezeggenschapsraad’ wordt verantwoord wat de leden in het schooljaar van plan zijn te gaan doen.
 

Medezeggenschap binnen de vereniging

De vereniging VPCBO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die uit achtien leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de negen aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.