Lidmaatschap

Vereniging met leden en donateurs

De VPCBO is een vereniging. Ouders, verzorgers en belangstellenden die instemmen met de grondslag van de vereniging kunnen lid of donateur worden van de vereniging. Hierdoor zijn de christelijke scholen die bij de vereniging horen eigenlijk van de leden. De leden van de vereniging bepalen mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs in de gemeente Coevorden. De contributie bedraagt minimaal € 5, - per jaar.
 

Nieuwe ouders aansluiten

Bij het aanmeldingsgesprek voor nieuwe leerlingen wordt de vereniging door de directeur ter sprake gebracht. Nieuwe ouders krijgen een samenvatting van de grondslag, een begeleidende brief en een inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de vereniging.
 

Ouders zonder lidmaatschap

Ouders die (nog) geen lid willen worden van de vereniging en wel voor de christelijke basisschool kiezen, kunnen dit aangeven tijdens het aanmeldingsgesprek. Wanneer zij de levensbeschouwelijke identiteit van de school respecteren en duidelijk tussen directeur en ouders wordt besproken wat de consequenties (bijvoorbeeld het meedoen met de vieringen, het luisteren naar Bijbelverhalen) daarvan zijn, is er geen enkele belemmering voor inschrijving van de nieuwe leerling.
Ouders die niet kunnen instemmen met de grondslag van de vereniging maar wel de identiteit van de gekozen basisschool respecteren, kunnen wel lid worden van de medezeggenschapsraad, volgens het geldende huishoudelijk reglement.
 

Ouders beide lid

Het verenigingslidmaatschap geldt per ouder. Besluiten beide ouders lid te worden, dan hebben beide stemrecht. Een ouderpaar betaalt dan twee keer de minimale contributie.
Ouders van wie de kinderen al op school zitten en die nog geen lid zijn van de schoolvereniging, kunnen zich aanmelden als ze dat wensen. Hiervoor kunnen zij bij de directie van de school terecht.
 

Geen kinderen op school

Leden die geen kinderen op school hebben behouden hun stemrecht. Door het betalen van contributie ondersteunen zij in financieel opzicht het christelijk onderwijs. Zij worden op de hoogte gehouden via de schoolkranten en de verenigingsnieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt.  Op deze manier kan ieder lid meedenken en -beslissen over de voortgang van het christelijk basisonderwijs in de gemeente Coevorden. 
 

Contributie

De contributie bedraagt minimaal € 5, - per lid. Van dit bedrag komt € 3, - ten goede aan de vereniging. Besluiten ouders om meer dan € 5, - te geven, dan is het bedrag boven de € 3, - voor de school van hun kind(-eren). 

Verschil contributie en ouderbijdrage

De contributie is iets anders dan de ouderbijdrage. De contributie is voor de schoolvereniging (en eventueel deels voor de eigen school), de ouderbijdrage is voor de schoolactiviteiten waar leerlingen aan deelnemen.
 

Donateurs

Het is ook mogelijk om donateur te worden van de vereniging. Dit geldt voor mensen die geen lid willen worden, maar toch zowel de vereniging als de school van hun kind extra willen ondersteunen. Hier gelden dezelfde bedragen en afspraken als bij de contributie.
 

Inschrijfformulieren

Donateurschap
Lidmaatschap